Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetima za usluge tiska u 2017. godini

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi usluga i to:

·         Opisu predmeta nabave;

·         Tehničkim specifikacijama predmeta nabave;

·         Posebnim uvjetima za izvršenje ugovora;

·         Kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

·         Kriterijima za odabir ponude.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  ivana.perisic@npk.hr

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

 

Dokumentacija o nabavi
(docx, 275.93 KB)

Poziv na savjetovanje
(docx, 239.96 KB)

Troškovnik grupa A
(docx, 14.85 KB)

Troškovnik grupa B
(docx, 266.43 KB)

Troškovnik grupa C
(docx, 15.52 KB)

Troškovnik grupa D
(docx, 12.59 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju
(docx, 241.34 KB)